Algemene voorwaarden

Exclusiviteit

De fotograaf, Jonas Photography, heeft exclusiviteit tijdens de fotoreportage. Familie en vrienden mogen foto’s nemen voor persoonlijke doeleinden op voorwaarde dat de fotograaf niet gehinderd of belast wordt. Indien jullie een tweede fotograaf wensen, kan dat uiteraard besproken worden.

Alle foto’s van Jonas Photography zijn onderworpen aan auteursrechten en volledige creatieve, artistieke vrijheid. De foto’s blijven intellectuele eigendom van de fotograaf tenzij ook auteursrechten worden overgekocht. In dat geval zijn de foto’s eigendom na het ontvangen van de volledige betaling. Bij het publiceren van foto’s, zonder toestemming van de fotograaf of voor de definitieve betaling, kunnen er verdere gerechtelijke stappen ondernomen worden.

Jonas Photography geeft toestemming aan de klant om foto’s te delen op de sociale media na de definitieve betaling. De klant gaat akkoord om bij elke foto de fotograaf te vermelden door middel van naamsverwijziging (@jonasopdebeeck) of link naar de website (www.jonasopdebeeck.be).

Foto’s, gemaakt door Jonas Photography, kunnen ten allen tijden gepubliceerd worden op de website (www.jonasopdebeeck.be) of de sociale media (Instagram, Facebook, Pinterest). Indien je/jullie wensen niet vermeld te worden, graag de fotograaf (op voorhand) op de hoogte te brengen via e-mail of door dit te vermelden in het contactformulier.

Jonas Photography krijgt de volledige creatieve en artistieke vrijheid voor de fotoreportage. Indien er wensen/voorbeelden zijn van foto’s, mag dit steeds op voorhand doorgegeven worden.

Boeking

De boeking van een fotoreportage bij Jonas Photography is pas definitief na het ondertekenen van de offerte alsook het betalen van het voorschot (30% van de totaalprijs). De offerte is maar één maand geldig na ontvangst. De betaling van het voorschot dient te gebeuren binnen de 7 dagen na ondertekening van de offerte. Het ondertekenen van de offerte is bindend. Bij niet-betaling kan een extra schadevergoeding aangerekend worden van 10% bovenop de afgesproken prijs.

De prijs voor een fotoreportage die de klant krijgt op het moment van de boeking blijft ongewijzigd ongeacht eventuele prijsstijgingen.

Facturatie

Facturen dienen te worden betaald binnen een termijn van 30 dagen via het vermelde rekeningnummer na factuurdatum. Bij laattijdige betaling zal een betalingsherinnering verstuurd worden via e-mail. Daarna wordt er nogmaals een termijn van 7 dagen gehanteerd bij laattijdige betaling. Indien de factuur na deze tweede termijn nog steeds niet betaald is, zullen er verdere juridische stappen ondernomen worden. De fotograaf kan een schadevergoeding aanrekenen bij laattijdige betalingen. Het niet-betaalde bedrag wordt forfaitair verhoogd met 10%. Foto’s worden pas beschikbaar gesteld als de betaling uitgevoerd is.

Annulatie

De klant dient de fotograaf schriftelijk op de hoogte te brengen via e-mail of het contactformulier op de website (www.jonasopdebeeck.be/contact). Bij annulering van de fotoreportage door de klant dient het voorschot (30% van de totaalprijs) eveneens als annuleringskost en wordt deze niet terugbetaald. De fotograaf kan een extra annuleringskost aanrekenen van 200 euro bovenop het ingehouden voorschot.

Indien de fotograaf noodgedwongen moet annuleren (ziekte, belet) op de afgesproken datum wordt er een andere fotograaf gezocht. In het geval er geen fotograaf gevonden wordt, zal het voorschot worden terugbetaald en heeft de klant recht op een gratis fotoreportage.

Jonas Photography behoudt wel het recht om een fotoreportage te annuleren indien er niet aan de vooropgestelde wensen of voorbereiding van de klant werd voldaan.

Overmacht

In geval van overmacht aan beide kanten, zoals het geval in 2020-2021 met Covid-19, dient de klant een nieuwe datum af te checken met de Jonas Photography voor er nieuwe plannen gemaakt worden. Indien dat niet werd gedaan en de fotograaf is die dag niet beschikbaar, vervalt de tegemoetkoming zoals hierboven vermeld bij “Annulatie”. Het voorschot wordt in dat geval ook als annuleringskost aangerekend of kan worden opgenomen voor een fotosessie op een latere datum voor het bedrag van het voorschot. Deze fotosessie dient binnen het jaar opgenomen te worden.

Bewerking

Het aantal geleverde foto’s varieert naargelang de fotoreportage. De fotograaf maakt een selectie uit alle genomen foto’s naargelang de stijl en wensen. De foto’s die de selectie niet halen, kunnen worden verwijderd tenzij anders besproken. Alle foto’s worden geleverd in .jpg-formaat en mogen niet verder worden bewerkt met filters of andere bewerkingen.

De geselecteerde foto’s worden individueel bewerkt. Dit houdt in: minimale verwijderingen, retoucheringen, helderheid aanpassen, kleur aanpassen, … Indien de klant bijkomende gedetailleerde bewerkingen wenst, zal dit extra aangerekend worden op de factuur volgens de vooraf meegedeelde prijs.

Levering

De foto’s worden pas bewerkt en opgeleverd zodra het volledige factuurbedrag betaald is. Indien de sessie niet volledig betaald is binnen 30 dagen, worden de foto’s gearchiveerd en kunnen ze enkel nog verkregen worden mits een toeslag.

Bij fotoreportages (vanaf 4u) worden alle foto’s afgeleverd binnen een termijn van vier tot acht weken na de fotoreportage. Andere fotoreportages (tot 3u) zullen binnen een termijn van vier weken beschikbaar zijn.

Jonas Photography raadt aan om een back-up te maken van alle foto’s (op de computer, USB-stick, …) na oplevering. Bij oplevering aanvaardt de klant de volledige verantwoordelijkheid van de foto’s.

De fotograaf, Jonas Photography, geeft geen toestemming om foto’s, op geen enkele wijze, voor geen enkel doel, te verkopen. Foto’s mogen in geen enkel beding gebruikt worden voor zakelijke of promotionele doeleinden. Indien dit naar boven komt, kunnen er verdere juridische stappen ondernomen worden.

Archivering

Opgeleverde foto’s worden minimum één jaar bijgehouden door de fotograaf na opleveringsdatum. Bij verlies van de foto’s door de klant kan er contact opgenomen worden met Jonas Photography binnen de bovengenoemde termijn. Indien de termijn overschreden werd, is er geen garantie dat de foto’s nog als backup beschikbaar zijn.

Schade

De klant gaat akkoord om de fotograaf, Jonas Photography, niet in discreet te brengen noch zaken te ondernemen waarvan de professionele of persoonlijke reputatie beschadigd kan worden.

Jonas Photography is niet verantwoordelijk voor schade toegebracht door derden bij eventuele levering of voor verminderde kwaliteit van afdrukken en/of producten van derden.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze website, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, afbeeldingen, foto’s, data, product- en dienstnamen, teksten behoren toe aan Jonas Photography (https://www.jonasopdebeeck.be) en/of derde partijen. Deze zijn wettelijk beschermd. U erkent en aanvaardt dat de inhoud van deze website enkel mag worden gebruikt mits de voorafgaande en schriftelijke toestemming van Jonas Photography en mits bronvermelding. Dit omvat het kopiëren, verspreiden, verdelen, wijzigen, publiceren en verkopen van de inhoud van de website en/of delen ervan. Het is verboden deze informatie elektronisch op te slaan of te gebruiken voor onwettige doeleinden. Het opslaan van informatie vanop de website in een database is niet toegestaan, met uitzondering van het automatisch ‘cachen’ van de informatie door een webbrowser. Wenst u toch gebruik te maken van afbeeldingen of teksten op deze website? Stel dan zeker even de vraag via het contactformulier. Indien toestemming werd gegeven, geeft Jonas Photography deze enkel om de inhoud voor hergebruik vrij te geven. Het auteursrecht blijft ook in dat geval, ten allen tijde van Jonas Photography. Nabewerkingen (bijsnijden, kleur bewerken, filters toepassen,…) zijn ook dan niet toegestaan.

Beperking van aansprakelijkheid

De inhoud van deze website kan te allen tijde worden aangepast, gewijzigd of aangevuld zonder voorafgaande aankondiging of kennisgeving. Jonas Photography kan geen garantie bieden voor de goede werking van de website of het al dan niet opnemen van informatie. Noch kan Jonas Photography aansprakelijk worden gesteld voor een eventuele tijdelijke onbeschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.
Jonas Photography kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de onjuistheid of tekortkomingen in de gegevens op https://www.jonasopdebeeck.be. Dit geldt zowel voor informatie die we zelf op de website plaatsen als voor informatie afkomstig van derden of gebruikers. Incorrecte gegevens of tekortkomingen op deze site geven geen recht op enige financiële of andere schadevergoeding. Jonas Photography is niet aansprakelijk ten aanzien van gebruikers en derden voor mogelijke geleden directe, indirecte, incidentele schade, winstderving of eender welke schade veroorzaakt door haar nalatigheid of vergetelheid in het verschaffen, compileren, schrijven en interpreteren van informatie. Deze website bevat hyperlinks naar websites van derden of van zijn partners. Deze verwijzingen impliceren op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. Noch kan Jonas Photography aansprakelijk worden gesteld voor hun inhoud of voor eventuele schade door gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Het Belgisch recht is van toepassing op deze website. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Brussel bevoegd.

Update: 01/01/2021