Privacy

Privacy

Jonas Photography hecht belang aan de bescherming van de privacy conform de GDPR (“Algemene Verordening Gegevensbescherming”) wetgeving welke in voege trad op 25 mei 2018. Deze policy informeert de klant over de verwerking van de persoonsgegevens en hoe deze gerespecteerd wordt. Voor meer informatie kunt u de website van de Europese Commissie omtrent Gegevensbescherming raadplegen (www.ec.europa.eu).

Cookies en privacy gelden voor de website van www.jonasopdebeeck.be en de interne verwerking hiervan. Jonas Photography verwerkt de persoonsgegevens op een veilige manier. Persoonsgegevens worden minimaal opgeslagen. Helaas kan niet elk mogelijks risico tot schending van privacy vermeden worden. Als er onwettige toegang wordt verkregen via het intern IT-systeem van Jonas Photography, worden er maatregelen genomen om de eventuele schade en/of diefstal van de persoonsgegevens minimaal te beperken.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens?

Persoonsgegevens worden verwerkt door Jonas Photography, met maatschappelijke zetel ‘Pixio’ te 1850 Grimbergen, Azalealaan 20 (België).

Wie wordt beschermd?

Dit privacy beleid geldt voor de website van www.jonasopdebeeck.be en houdt in voor alle bezoekers met offerte-aanvragen, contactaanvragen, informatie opzoeken, …

Wat is gegevensbescherming of verwerking van persoonsgegevens?

Onder verwerking van persoonsgegevens/ gegevensbescherming wordt verstaan: “’elke mogelijke bewerking die op die gegevens wordt uitgevoerd zoals verzamelen, bewaren, gebruiken, wijzigen en meedelen’”. Dit resulteert ook in eender welke manier van samenbrengen, archiveren, ter beschikking stellen of wissen van persoonsgegevens.

Welke gegevens worden verwerkt?

Volgende persoonsgegevens worden verwerkt en bijgehouden:

 • IP-adres;
 • Locatie van bezoek;
 • Uur en dag van bezoek;
 • Bezoek van pagina’s;
 • Aantal clicks;
 • Browsertype;
 • Apparaat type (smartphone, tablet, laptop, desktop, …);
 • Identificatiegegevens: voornaam, achternaam, e-mailadres, telefoonnummer en adresgegevens.

Bij het invullen van het contactformulier op de website worden uw persoonsgegevens, IP-adres en datum/tijdstip ingevuld en bijgehouden. Deze gegevens worden verwerkt en bijgehouden in de database van de website en mailbox van Jonas Photography. Bijzondere of gevoelige persoonsgegevens, die u zelf meedeelt via het contactformulier, worden met discretie en conform wetgeving behandeld. Daarnaast kunnen er ook gegevens verkregen worden door een contact met derden waaronder gegevens ontvangen worden (vb.: telefoonnummer). Jonas Photography verplicht zich om alleen gegevens te verwerken die nodig zijn voor de doelen waarop dit privacy beleid betrekking heeft.

Waarom worden de gegevens verzameld?

Jonas Photography verzamelt persoonsgegevens in het kader van:

 • Het bezoeken van de website;
 • Het sturen van bericht via het contactformulier;
 • Het sturen van een e-mail;
 • Het uitwisselen van businesscards;

De persoonsgegevens worden verwerkt voor doeleinden waarbij alleen de gegevens worden gebruikt die noodzakelijk zijn om het doel te realiseren. Dit kan alleen met toestemming van de klant in het kader van een project voorbereiding of om te voldoen aan wettelijke bepalingen. Persoonsgegevens worden gebruikt voor volgende doelen mits toestemming van de klant:

 • Het opmaken van offertes en facturen;
 • Het verzenden van offertes en facturen;
 • Het uitvoeren van het project door Jonas Photography;
 • Het beantwoorden van e-mails;
 • Het geven van advies en ondersteuning;
 • Het verzenden van gerichte marketing en reclame op grond van klantinteresses;
 • Het optimaliseren van de website volgens surfgedrag van de bezoeker;
 • Het opmaken van statistische rapporten.

Wanneer de website bezocht wordt, verklaart u zich akkoord met de gegevensinzameling die bestemd is voor statistische doelen.

Jonas Photography maakt persoonsgegevens niet openbaar aan derden tenzij dit nodig is – in achting met dit privacy beleid –  voor de dienstverlening (vb.: verwerking betalingen, …) en aan volgende mogelijke instanties:

 • Gerechtelijke of bevoegde autoriteiten ter verdediging van rechten en plichten en op grond van de wet;
 • Financiële of bevoegde autoriteiten in kader van betalingen en andere verwerkingen.

In andere situaties zal Jonas Photography de persoonsgegevens niet doorgeven of doorverkopen aan derden tenzij hier toestemming voor gegeven is door de klant en vastgelegd in een overeenkomst. Jonas Photography bewaart de confidentialiteit en privacy betreft persoonsgegevens aan derden.

Beveiliging van de persoonsgegevens

Jonas Photography verbindt zich ertoe technologische maatregelen te nemen tegen onwettige toegang tot de persoonsgegevens. Alle persoonsgegevens die worden verzameld, worden bewaard binnen de cloud van de eigen ICT-omgeving (database, mailbox, …). Bijgevolg gebruikt Jonas Photography firewalls, antivirussoftware, encryptie en toegangscontroles om misbruik en verlies tegen te gaan. Helaas kan een uitgestippeld veiligheidsbeleid geen 100 procent bescherming garanderen en geen absolute veiligheid verzekeren. In geval van onwettige toegang tot persoonsgegevens wordt de klant op de hoogte gebracht in de door de wet voorziene maatregelen.

De website (www.jonasopdebeeck.be) vermeldt links naar sites van derden (sociale media) waarvan de gebruiksvoorwaarden niet onder het toepassingsgebied van dit privacy beleid vallen. Lees aandachtig hun beleid rond de bescherming van de persoonsgegevens.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Jonas Photography bewaart persoonsgegevens gedurende een periode van minimum zes maanden tot maximum vijf jaar om bepaalde doelen te behalen – zoals meegedeeld in dit privacy beleid – of tenzij een langere bewaartermijn vereist is bepaald op grond van de wet (vb.: facturatiegegevens moeten zeven jaar bewaard worden volgens wettelijke verplichtingen). De bewaartermijn kan dus verschillen afhankelijk van doel. Na de bewaartermijn worden persoonsgegevens verwijderd of anoniem gemaakt.

Privacyrechten

Volgende privacy rechten kunnen steeds aangevraagd worden:

 • Toegang tot persoonsgegevens die bewaard zijn door Jonas Photography;
 • Schrapping van persoonsgegevens (‘Right to be Forgotten’);
 • Verzetten tegen verwerking van persoonsgegevens;
 • Updaten, vervolledigen van persoonsgegevens;
 • Overdragen van persoonsgegevens;
 • Beperkte verwerking van persoonsgegevens.

“Elke overdracht van persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER) aan een bestemmeling die zijn woonplaats of zetel heeft in een land dat niet onder een adequaatheidsbesluit valt, uitgevaardigd door de Europese Commissie, zal worden beheerst door bepalingen van een data transfer overeenkomst die de standaard contractuele clausules, zoals bepaald in de ‘Beslissing van de Europese Commissie van 5 februari 2010 (Decision 2010/87/EC)’ en GDPR (“Algemene Verordening Gegevensbescherming”) wetgeving of een ander mechanisme op grond van de privacywetgeving of een andere regelgeving inzake de verwerking van persoonsgegevens zal bevatten. “ 

Bij verdere nood aan informatie rond privacy beleid en rechten waarop Jonas Photography persoonsgegevens verzamelt en verwerkt kunt u steeds contact opnemen via het contactformulier op www.jonasopdebeeck.be/contact

Bij klachten kunt u contact opnemen met de Privacy Commissie (www.gegevensbeschermingsautoriteit.be).

Laatste update: 01/01/2020